Reginald Vospernik

A V T O R
Reginald Vospernik, rojen 1937 Celovcu. Gimnazija na Plešivcu. Študij germanistike ion slovenščine na Dunaju. Doktorat in profesura. Učitelj na Zvezni gimnaziji za Slovence v Celovcu, od 1978 do 2001 njen ravnatelj. Tajnik, od 1968 do 1972 predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS). 1972–1976 namestnik predsednika, 1982–1986 predsednik federalistične unije evropskih narodnih skupnosti (FUENS). Od njene ustanovitve 2003 podpredsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS). Bil je glavni urednik revije Celovški zvon in objavlja v številnih medijih. Živi v Podravljah.

Reginald Vospernik 1 D E L A
Šole mojega življenja. Celovec: Mohorjeva, 2002. 255 str.

I Z D A J A T E L J
Das slowenische Wort in Kärnten. Slovenska beseda na Koroškem. Schrifttum und Dichtung von den Anfängen bis zur Gegenwart. Pismenstvo in slovstvo od začetkov do danes. Nemško-slovensko. Iydali Reginald Vospernik, Pavle Zablatnik, Erik Prunč, Florjan Lipuš. Dunaj: Österreichischer Bundesverlag, 1985. 647 str.

Celovška knjiga. Pesmi, zgodbe in pričevanja. Izbral in uredil Reginald Vospernik. Ljubljana-Celovec: Slovenska matica, Mohorjeva, 2004. 378 str.

Kronika Vospernikovih od leta 1661 z družinami Kupper, Sakoparnik, Gröblacher, Herzmansky in Hoja v rodovnikih, pismih, dokumentih, življenjepisih in fotografijah. Chronik der Familie Vospernik seit 1661 mit den Familien Kupper, Sakoparnik, Gröblacher, Herzmansky und Hoja in Stammbäumen, Briefen, Dokumenten, Lebensläufen und Bildern. Zbral, uredil, izdal, založil in napisal spremno študijo ter nemški povzetek Reginald Vospernik. Podravlje: [R. Vospernik], 2006. 296 str.